Rozhovor s víťazným projektom Záhreb 041

11/13/19

Príklady dobrej praxe

Futbalový klub Záhreb 041, ktorý sa aktívne zasadzuje o integráciu prostredníctvom športu, získal v máji cenu SozialMarie v hodnote 2000 eur.

Futbalový klub Záhreb 041, ktorý sa aktívne zasadzuje o integráciu prostredníctvom športu, získal v máji cenu SozialMarie v hodnote 2000 eur. Od tohto ročníka majú šancu získať cenu SozialMarie projekty z celého územia Chorvátska. Branimir Šloser z klubu Záhreb 041 hovoril s koordinátorkou SozialMarie pre Chorvátsko Ivanou Pericou o tom, ako jeho klub vníma a v praxi využíva sociálne inovácie.

Ivana Perica: Berúc do úvahy ustanovené pravidlá upravujúce profesionálny futbal, prevládajúcu mocenskú hierarchiu a finančné transakcie, ktoré posúvajú samotný šport do úzadia, aký je inovatívny rozmer projektu Záhreb 041? Ako dostávate znovu do popredia samotnú hru a jej účastníkov – nielen futbalistov, ale i fanúšikov a bežných divákov?

Branimir Šloser: Vedenie klubu zapája do rozhodovania všetkých členov klubu: Formou pracovných skupín sa všetci - hráči, tréneri, fanúšikovia a rodičia trénovaných detí - majú rovnaké právo vyjadriť k novým nápadom, plánovaniu budúcich projektov a smerovaniu klubu. Tieto pracovné skupiny majú vysokú mieru autonómie s cieľom samy rozhodovať o vlastnom rozvoji a plánoch. Pokiaľ je nám známe, v Chorvátsku neexistuje iný futbalový klub, ktorý by fungoval podľa týchto alebo podobných princípov. Prostredníctvom našej práce sa snažíme zmeniť negatívny imidž futbalu, fanúšikov a integrácie utečencov vo vnímaní verejnosti. Na našom príklade ukazujeme, že veci môžu vyzerať i inak.

IP: Ako pristupujete k nenávistným prejavom, ktoré sú zjavne prítomné nielen v chorvátskom futbale, ale sú ticho tolerované takmer na všetkých svetových štadiónoch?

BŠ: Záhreb 041 vystupuje od svojho vzniku proti diskriminácii akéhokoľvek druhu, čo charakterizuje náš spôsob práce v klube. To znamená, že najskôr ovplyvňujeme nenávistné prejavy v našich radoch a potom aj mimo nich. Nenávistné prejavy, s ktorými sme stretli u súperov a ich fanúšikov, sme riadne úradne zaznamenali. Zodpovední boli potrestaní, čo je pravdepodobne precedens vo futbale a na úrovni, na ktorej hráme.

IP: Ako hodnotíte svoju úlohu a vplyv v národnom a medzinárodnom kontexte?

BŠ: Sme prepojení s mnohými spriaznenými futbalovými klubmi v Európe (zo Škótska, Talianska, Nemecka a Anglicka). Čo nás spája, je boj proti diskriminácii. Všetky tieto kluby spolupracujú a a podieľajú sa na aktívnom zapájaní znevýhodnených spoločenských skupín. Tento druh spolupráce nemôžeme rozvíjať s futbalovými klubmi z Chorvátska alebo širšieho regiónu, pretože podľa našich informácií takéto kluby v súčasnosti stále neexistujú. Spolupracujeme však s mnohými, niekedy celkom odlišnými organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú otázkami, ako sú ľudské práva, ochrana životného prostredia, humanitárna pomoc a náboženstvo. V rozmanitosti týchto partnerov a spolupráce s nimi vidíme našu silu. Ďalej sme v kontakte s okolitými školami, ktoré členovia klubu navštevujú. Ide najmä o školy, ktoré prijali deti utečencov. V spolupráci s ich kvalifikovaným personálom sledujeme rozvoj detí a pomáhame im s ich školskými začiatkami. V súčasnosti máme isté plány na využitie nášho modelu v iných oblastiach a v tomto smere sme už začali spolupracovať s rómskou mládežníckou organizáciou.

Viac informácií o klube Záhreb 041: Futbal pre všetkých nájdete tu.