Zdravotníci na ulici

Vlastník projektu: EQUITA

Zodpovedná osoba: PharmDr Lucia Roussier, MPH

2022

Nominovaní

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?

Ambulancia na ulici, pod Mostom Lafranconi, ponúka ľuďom bez domova odbornú zdravotnú starostlivosť, najmä riešenie akútnych ochorení, ošetrenie rán, manažment individuálnych prípadov,a poradenstvo chronických ochorení. Projekt je jedinečný na Slovensku v 1) konzultácie poskytujú lekári, 2) ambulancia je mobilná a vychádza do prostredia klientov, 3) výsledky sú napojené na legislatívnu advokáciu za zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí z nej vylúčených. Inováciou je prepojenie medzery medzi izoláciou klientov a profesionálnou, empatickou a rešpektujúcou starostlivosťou.

Výzva

Ľudia zažívajúci bezdomovectvo na Slovensku čelia významným bariéram v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Dlh na zdravotom poistení, stigma a hanba, obavy, finančná nedostupnosť alebo administratívne prekážky sú len niekoľké z nich. Pritom ochrana zdravia a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti sú kľúčové pre schopnosť ľudí zachovať si alebo získať späť bývanie, prácu a zaradenie sa do spoločnosti. EQUITA adresuje práve túto významnú medzeru v systéme – činnosťou v teréne, ako aj legislatívnou advokáciou. 

Myšlienka

Jedinečnosť projektu na Slovensku je v kombinácii charakteristík, ktoré riešia najvážnejšie prekážky dostupnosti: odbornosť dobrovoľníkov (lekári a sestry), bezprostredná prítomnosť v prostredí klientov, empatia a ľudskoprávny prístup vychádzajúci z rovnosti, bezplatnosť služieb, prepojenosť so sociálnymi službami, vysoká účasť študentov zdravotníckych odborov, zbieranie dát a ich využitie v advokácii za legislatívne zmeny. 

Aktéri

Aktérmi sú dobrovoľníci z radov lekárov, sestier, lekárnikov, medikov a iných študentov zdravotníckych odborov, nezdravotníkov – právnikov, ekonómov, manažerov; a iných odborníkov. Zapojenie je založené na tímovej práci v teréne pod Mostom Lafranconi vo večerých hodiných dva krát do týždňa, a dopoludnia v stredu v kamennej nízkoprahovej ambulancii EQUITY. 

Dopad

Výsledkom dvojročnej činnosti je viac než 2000 zdravotníckych konzultácií a ošetrení v teréne, vrátane poskytnutia očkovaní proti vírusovej hepatitíde, chrípke, aleb COVID19; testovaniu a distribúcii ochranných pomôcok a case manažmentu klientov. EQUITA s partnermi publikovala právnu analýzu dlžníctva na poistnom a je súčasťou odborných pracovných skupín na ministerstvách zameraných na strategické zmeny riešenia bezdomovectva. 

Prenos

Projekt mobilnej kliniky pre ľudí zažívajúcich bezdomovectvo je možné replikovať v akomkoľvek meste v SR za predpokladu vzniku tímu dobrovoľníkov – zdravotníkov. EQUITA má vypracované štandardné procesy, ktoré vie nazdieľať a zaškoliť. Projekt je možné preniesť do kontextu ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom – v súčasnosti je už realizovaný na Cudzineckej polícia Bratislava.