Výzva 2022

Prevádzkujete projekt, ktorý čelí sociálnym výzvam a aplikuje inovatívne riešenia?

SozialMarie – cena pre sociále inovácie bude vyhlásená už 18.-krát: Hľadáme v praxi otestované, zabehnuté, efektívne sociálne inovácie z celého spektra sektorov v strednej Európe.

Cena SozialMarie bude udelená najlepším 15 sociálnym inováciám, a to 1. mája 2022 vo Viedni. Prvé tri hlavné ceny sú dotované čiastkami 15 000, 10 000 a 5 000 eur, ďalších dvanásť cien má hodnotu každá 2 000 eur.

Časový plán

Začiatok výzvy

08.11.
2022

Koniec výzvy

23.01.
2023

Nominácie

23.02.
2023

Hlasovanie verejnosti začiatok

04.
2023

Hlasovanie verejnosti koniec

04.
2023

Vyhlásenie cien SozialMarie

01.05.
2023

Začiatok výzvy

11.
2023

Ktoré projekty sa môžu prihlásiť?

 
Map of the countries from which projects can be submitted

Projekty prevádzkované jednotlivcami, komerčnými firmami, sociálnymi podnikmi, občianskymi iniciatívami, mimovládnymi organizáciami, neziskovými organizáciami, spolkami, inštitúciami verejnej správy a samosprávami.

Projekty prevádzkované na území Slovenska, Slovinska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Chorvátska.

Čo musia prihlásené projekty spĺňať?

 

SozialMarie je cenou pre úspešne realizované spoločensky inovatívne projekty. Projekty musia byť v čase podania prihlášky už dostatočne prevádzkované a musia stále prebiehať. Ukončené projekty a projekty v štádiu plánovania nebudú akceptované.

Inovácie projektov musia byť v súlade s našimi Kritériami pre sociálne inovácie.

Prihlásené projekty musia byť v súlade s podmienkami účasti.

Ako sa prihlásiť?

 

Prihláste svoj projekt prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Kompletný prihlasovací formulár musí byť vyplnený v dvoch jazykoch: v národnom jazyku predkladaného projektu a v anglickom jazyku. Výnimka: Projekty zo Slovinska, Nemecka a Poľska predkladajú prihlášky iba v angličtine.

Kompletná prihláška musí byť podaná elektronicky do 23:55 hodiny v utorok 18. januára 2022. Úspešné podanie prihlášky bude potvrdené prostredníctvom emailu.

Pre podrobnejšie inofrmácie si pozrite Časté otázky.

Kritériá pre sociálne inovácie

Nový rozmer

Inovácia projektovej myšlienky – Nový rozmer: v obsahu alebo v lokalite

Zaoberá sa projekt novými spoločenskými výzvami?

Ponúka projekt nové sociálne riešenia?

Zameriava sa projekt na cieľové skupiny alebo témy, ktorým sa doposiaľ venovalo iba málo pozornosti?

Je prevádzkovateľ projektu (organizácia, podnikateľský subjekt, verejná inštitúcia/samospráva, súkromná osoba) novozapojený do aktivít v oblasti sociálnych inovácií?

Zapojenie

Inovácia v prístupe k cieľovým skupinám – Zapojenie: pasívne, aktívne alebo z vlastnej iniciatívy

Ako je cieľová skupina zapojená do projektu, alebo rozvinuli jej členovia projekt na základe vlastnej iniciatívy?

Aké sú konkrétne a dlhodobo udržateľné prínosy projektu pre cieľovú skupinu?

Podporuje projekt rozvoj potenciálu cieľovej skupiny?

Zlepšuje se vďaka projektu spoločenské hodnotenie cieľovej skupiny?

Účinok

Inovácia v spôsobe realizácie – Účinok: kvantitatívny, kvalitatívny

Je realizácia projektu vynaliezavá, tvorivá, odvážna?

Ako efektívna je sociálna inovácia, aké sú jej pozorovateľné výsledky a účinky a na koho majú vplyv?

Reaguje projekt na meniace sa potreby, pokiaľ ide napríklad o cieľovú skupinu, identifikáciu problému alebo meniace sa podmienky?

Spolupracujú pri realizácii projektu rôzne profesijné skupiny s rôznorodými kompetenciami alebo odbornými vedeckými poznatkami?

Pôsobenie ako príklad

Inovácia vo vnímaní verejnosti – Pôsobenie ako príklad: priamo alebo nepriamo

Je projekt prepojený s inými organizáciami, firmami, inštitúciami?

Ako je projekt začlenený do miestneho a regionálneho prostredia?

Zaujal projekt iné organizácie, firmy, sponzorov, podporovateľov, médiá a politikov?

Je možné preniesť overené riešenie do iných podmienok/prostredia?

Výberový proces

Kontrola

Zaslané prihlášky sú najprv skontrolované, či spĺňajú Podmienky účasti.

Hodnotenie

Dvaja hodnotitelia z každej z nasledujúcich krajín - Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska a Chorvátska, urobia predvýber projektov z jednotlivých krajín a zašlú ho odbornej porote SozialMarie. Každý člen poroty môže následne k tomuto predvýberu doplniť jeden ďalší projekt.

Rozhodnutie poroty

Porota, vychádzajúc z vyššie spomenutého predvýberu projektov, rozhodne v nasledujúcich troch krokoch:

1. vyberie maximálne 35 nominovaných projektov,

2. yberie 15 víťazných projektov,

3. určí víťazov troch hlavných cien.

V prípade nevyhnutnosti sa tiež uskutočnia návštevy projektov.