Podmienky účasti

  1. Predložené projekty musia byť sociálno-inovatívnymi projektami (v súlade s kritériami SozialMarie pre sociálne inovácie). V čase zaslania prihlášky musia byť už dostatočne realizované a stále musia bežať. Ani dokončené projekty, ani projekty v štádiu plánovania nebudú akceptované.
  2. Zaslaný projekt musí byť realizovaný v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike alebo na Slovensku. Ak je realizovaný v Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku alebo Nemecku, nesmie byť vzdialený viac ako 300 km od Viedne (kam doletí vrana).
  3. Prihlášky sa podávajú elektronicky (online) na našej webstránke (www.sozialmarie.org).
  4. Prihláškový formulár musí byť kompletne vyplnený a zaslaný elektronicky (online) najneskôr o 23:55 posledného dňa na konci obdobia pre predkladanie prihlášok.
  5. Prihlásenie viac ako jedného projektu je povolené. Takéto projekty však musia byť nezávislé jeden od druhého. Prosím vyplňte samostatný formulár pre každý predkladaný projekt. Projekty predložené v minulosti môžu byť znovu prihlásené za podmienky, že im zatiaľ nebola udelená cena.
  6. Projekty musia byť predložené v dvoch jazykoch: Kompletný prihláškový formulár musí byť vyplnený v národnom jazyku a oddelene v angličtine. Všetky prílohy musia byť tiež predložené v oboch jazykoch. Strojovo vygenerované preklady nebudú akceptované. Výnimka: Pre Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko a Nemecko bude anglická verzia prihlášky dostačujúca.
  7. Dodatočné materiály zaslané poštou nebudú vrátené.
  8. Účastníci vyjadrujú súhlas s publikovaním všetkých informácií, vrátane príloh, uvedených v častiach prihlasovacieho formuláru na webstránke www.sozialmarie.org, ktoré sú označené slovom “online”.
  9. Predložené materiály, ktoré sú schválené pre publikovanie podľa bodu 8, budú archivované v Nadácii Unruhe Private a môžu byť sprístupnené médiám a/alebo vedcom na analýzu.
  10. Rozhodnutia odbornej poroty SozialMarie na základe kritérií SozialMarie pre sociálne inovácie sú konsenzuálne. Rozhodnutia poroty nie sú napadnuteľné a neexistuje žiadna možnosť viesť v súvislosti s nimi súdne konanie. Víťazné projekty sú každoročne vyhlasované a prezentované 1. mája na verejnom slávnostnom odovzdávaní cien vo Viedni.