Výzva 2023

Prevádzkujete projekt, ktorý čelí sociálnym výzvam a aplikuje inovatívne riešenia?

Výzva SozialMarie – Prize for Social Innovation je otvorená už po devätnásty krát: Hľadáme overené, momentálne aktívne a efektívne sociálne inovácie z rôznych sektorov strednej a východnej Európy.

Cena SozialMarie bude udelená najlepším 15 sociálnym inováciám, a to 1. mája 2023 vo Viedni. Prvé tri hlavné ceny budú odmenené čiastkami 15 000, 10 000 a 5 000 eur, ďalších dvanásť cien má hodnotu každá po 2 000 eur.

Časový plán

Začiatok výzvy

08.11.
2022

Koniec výzvy

23.01.
2023

Nominácie

23.02.
2023

Zahájenie hlasovania verejnosti

12.04.
2023

Ukončenie hlasovania verejnosti

18.04.
2023

Vyhlásenie cien SozialMarie

01.05.
2023

Začiatok výzvy

11.
2023

Ktoré projekty sa môžu prihlásiť?

 
Map of the countries from which projects can be submitted

Projekty prevádzkované jednotlivcami, komerčnými firmami, sociálnymi podnikmi, občianskymi iniciatívami, mimovládnymi organizáciami, neziskovými organizáciami, spolkami, inštitúciami verejnej správy a samosprávami.

Projekty prevádzkované na území Slovenska, Slovinska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Chorvátska.

Čo musia prihlásené projekty spĺňať?

 

SozialMarie je cenou pre úspešne realizované spoločensky inovatívne projekty. Projekty musia byť v čase podania prihlášky už dostatočne prevádzkované a musia stále prebiehať. Ukončené projekty a projekty v štádiu plánovania nebudú akceptované.

Inovácie projektov musia byť v súlade s našimi Kritériami pre sociálne inovácie.

Prihlásené projekty musia byť v súlade s podmienkami účasti.

Ako sa prihlásiť?

 

Prihláste svoj projekt prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Kompletný prihlasovací formulár musí byť vyplnený v dvoch jazykoch: v národnom jazyku predkladaného projektu a v anglickom jazyku.

Kompletná prihláška musí byť podaná elektronicky do 23:55 hodiny v utorok 23. januára 2023. Úspešné podanie prihlášky bude potvrdené prostredníctvom emailu.

Pre podrobnejšie inofrmácie si pozrite Časté otázky.

Kritériá pre sociálne inovácie

Nový rozmer

Inovácia projektovej myšlienky – Nový rozmer: v obsahu alebo v lokalite

Zaoberá sa projekt novými spoločenskými výzvami?

Ponúka projekt nové sociálne riešenia?

Zameriava sa projekt na cieľové skupiny alebo témy, ktorým sa doposiaľ venovalo iba málo pozornosti?

Je prevádzkovateľ projektu (organizácia, podnikateľský subjekt, verejná inštitúcia/samospráva, súkromná osoba) novozapojený do aktivít v oblasti sociálnych inovácií?

Zapojenie

Inovácia v prístupe k cieľovým skupinám – Zapojenie: pasívne, aktívne alebo z vlastnej iniciatívy

Ako je cieľová skupina zapojená do projektu, alebo rozvinuli jej členovia projekt na základe vlastnej iniciatívy?

Aké sú konkrétne a dlhodobo udržateľné prínosy projektu pre cieľovú skupinu?

Podporuje projekt rozvoj potenciálu cieľovej skupiny?

Zlepšuje se vďaka projektu spoločenské hodnotenie cieľovej skupiny?

Účinok

Inovácia v spôsobe realizácie – Účinok: kvantitatívny, kvalitatívny

Je realizácia projektu vynaliezavá, tvorivá, odvážna?

Ako efektívna je sociálna inovácia, aké sú jej pozorovateľné výsledky a účinky a na koho majú vplyv?

Reaguje projekt na meniace sa potreby, pokiaľ ide napríklad o cieľovú skupinu, identifikáciu problému alebo meniace sa podmienky?

Spolupracujú pri realizácii projektu rôzne profesijné skupiny s rôznorodými kompetenciami alebo odbornými vedeckými poznatkami?

Pôsobenie ako príklad

Inovácia vo vnímaní verejnosti – Pôsobenie ako príklad: priamo alebo nepriamo

Je projekt prepojený s inými organizáciami, firmami, inštitúciami?

Ako je projekt začlenený do miestneho a regionálneho prostredia?

Zaujal projekt iné organizácie, firmy, sponzorov, podporovateľov, médiá a politikov?

Je možné preniesť overené riešenie do iných podmienok/prostredia?

Výberový proces

Kontrola

Zaslané prihlášky sú najprv skontrolované, či spĺňajú Podmienky účasti.

Hodnotenie

Z každej zo zapojených krajín – Slovenska, Českej republiky, Chorvátska, Rakúska, Maďarska a Slovinska – vyberú dvaja nezávislí hodnotitelia do užšieho výberu projektov tie, ktoré budú ďalej posudzované medzinárodnou porotou.

Rozhodnutie poroty

Porota, vychádzajúc z vyššie spomenutého predvýberu projektov, rozhodne v nasledujúcich troch krokoch:

1. vyberie maximálne 35 nominovaných projektov,

2. yberie 15 víťazných projektov,

3. určí víťazov troch hlavných cien.

V prípade nevyhnutnosti sa tiež uskutočnia návštevy projektov.