O krok pokrok

Cena v hodnote 2 000 Eur 2021

Krajina: Slovensko

Región: Prešovský kraj

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Chudoba, Vzdelávacie inštitúcie, Etnicita

Vlastník projektu: eduRoma - Roma Education Project

Zodpovedná osoba: Laura Kösziklová

Webstránka: Odkaz na webstránku

Výzva

Program O krok pokrok založili rómski a prorómski aktivisti z eduRomy v úvode 1. vlny pandémie Covid-19, kedy sa vzdelávanie presunulo do online priestoru, ku ktorému nemali žiaci z najchudobnejších rómskych komunít prístup. Na základe prieskumu o dištančnom vzdelávaní: ”Ako zostať blízko na diaľku”, ktorý eduRoma realizovala, sa ukázalo, že 70% rómskych žiakov nebolo do dištančného vyučovania vôbec zapojených a 60% rómskych detí z vylúčených komunít nemalo počas pandémie kontakt s učiteľmi.

Myšlienka

Jednou z hlavných aktivít projektu je mentoring rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pre zlepšenie študijných výsledkov a zvyšovanie šancí uspieť v kritických prestupných ročníkoch ZŠ. Program zastrešuje i vzdelávanie učiteľov a zástupcov pomáhajúcich profesií. Naše skúsenosti z terénu prenášame na národnú úroveň pri legislatívnych a systémových opatreniach pre zlepšenie situácie vzdelávania rómskych detí.

Aktéri

80 žiakov z chudobných rómskych komunít zapojených do programu od 6 - 16 rokov, kultúrno-výchovní pracovníci - mentori, ktorí sa venujú žiakom, pomáhajú im s učivom a motivujú ich, učitelia a rodičia detí zapojených do programu, široká verejnosť, u ktorej cez medializáciu projektu scitlivujeme tému chudobných rómskych komunít.

Dopad

Naša práca, nielen s deťmi z chudobných rómskych komunít a ich mentormi, ale aj s pedagógmi z príslušných škôl, bude mať dlhodobý efekt na zlepšovanie školskej úspešnosti, pokles protirómskych predsudkov, rasizmu a stereotypov, utuží vzájomné medziľudské vzťahy v lokalitách, čo vytvára priestor pre odstránenie segregácie.

Prenos

Program v súčasnosti realizujeme v Prešovskom kraji v 6 obciach. V apríli 2021 prizveme mesto Snina, ktoré má o program O krok pokrok veľký záujem a postupne budeme vytvárať sieť i v iných krajoch v celom rozsahu projektu.