Zdravotníci na ulici

Nominovaní 2022

Krajina: Slovensko

Región: Bratislavský kraj

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Advokácia, Komunitný rozvoj, Bezdomovectvo

Vlastník projektu: EQUITA

Zodpovedná osoba: PharmDr Lucia Roussier, MPH

Webstránka: Odkaz na webstránku

Výzva

Ľudia zažívajúci bezdomovectvo na Slovensku čelia významným bariéram v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Dlh na zdravotom poistení, stigma a hanba, obavy, finančná nedostupnosť alebo administratívne prekážky sú len niekoľké z nich. Pritom ochrana zdravia a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti sú kľúčové pre schopnosť ľudí zachovať si alebo získať späť bývanie, prácu a zaradenie sa do spoločnosti. EQUITA adresuje práve túto významnú medzeru v systéme – činnosťou v teréne, ako aj legislatívnou advokáciou. 

Myšlienka

Jedinečnosť projektu na Slovensku je v kombinácii charakteristík, ktoré riešia najvážnejšie prekážky dostupnosti: odbornosť dobrovoľníkov (lekári a sestry), bezprostredná prítomnosť v prostredí klientov, empatia a ľudskoprávny prístup vychádzajúci z rovnosti, bezplatnosť služieb, prepojenosť so sociálnymi službami, vysoká účasť študentov zdravotníckych odborov, zbieranie dát a ich využitie v advokácii za legislatívne zmeny. 

Aktéri

Aktérmi sú dobrovoľníci z radov lekárov, sestier, lekárnikov, medikov a iných študentov zdravotníckych odborov, nezdravotníkov – právnikov, ekonómov, manažerov; a iných odborníkov. Zapojenie je založené na tímovej práci v teréne pod Mostom Lafranconi vo večerých hodiných dva krát do týždňa, a dopoludnia v stredu v kamennej nízkoprahovej ambulancii EQUITY. 

Dopad

Výsledkom dvojročnej činnosti je viac než 2000 zdravotníckych konzultácií a ošetrení v teréne, vrátane poskytnutia očkovaní proti vírusovej hepatitíde, chrípke, aleb COVID19; testovaniu a distribúcii ochranných pomôcok a case manažmentu klientov. EQUITA s partnermi publikovala právnu analýzu dlžníctva na poistnom a je súčasťou odborných pracovných skupín na ministerstvách zameraných na strategické zmeny riešenia bezdomovectva. 

Prenos

Projekt mobilnej kliniky pre ľudí zažívajúcich bezdomovectvo je možné replikovať v akomkoľvek meste v SR za predpokladu vzniku tímu dobrovoľníkov – zdravotníkov. EQUITA má vypracované štandardné procesy, ktoré vie nazdieľať a zaškoliť. Projekt je možné preniesť do kontextu ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom – v súčasnosti je už realizovaný na Cudzineckej polícia Bratislava.