Ecobutt

Vlastník projektu: Ecobutt

Zodpovedná osoba: Samuel Jalč

2023

Nominovaní

SK

Komerčný podnik

O čom to je?

Projekt EcoButt je zameraný na ekologickú recykláciu cigaretového odpadu. Cieľom je priniesť osvetu v problematike a zabezpečiť plnohodnotné využitie voľné pohodených ohorkov, ktoré znečisťujú životné prostredie.

Výzva
Miliardy cigaretových ohorkov skončia na zemi každý deň. Filtre obsahujú toxické a karcinogénne látky, ktoré sa dostávajú do podzemných vôd, pôdy a kontaminujú ekosystém. Naším cieľom v projekte EcoButt je zmeniť správanie fajčiarov aj prostredníctvom recyklácie.
Myšlienka
V rámci problematiky je viacero dôležitých vecí, ktoré sú potrebné pre zamedzenie cigaretové odpadu v životnom prostredí. V EcoButt budujeme inovatívnu infraštruktúru, edukujeme spoločnosť so zameraním najmä na fajčiarov, a naviac recyklujeme odpad z cigariet na nový materiál.
Aktéri
Za účelom vyriešenia problému cigaretového odpadu v životnom prostredí spájame akademickú pôdu (ČVUT Praha, TUKE Košice) pre výskumnú prácu, tabakový priemysel, nakoľko im vznikajú legisaltívne povinnosti, neziskové organizácie, ako napríklad “Upracme Slovensko” a ďalších viac ako 30 partnerov v súkromnom sektore či samosprávach.
Dopad
Spoločne s partnermi sa snažíme zbierať čo najviac cigaretového odpadu za účelom minimalizácie voľne pohodených ohorkov. Každý mesiac zrecyklujeme viac než 300kg, čo predstavuje viac ako 10 miliónov ohorkov, ktoré neskončia na zemi a využijú sa ako druhotná surovina.
Prenos
Nápad projektu je plne prensný do iných štátov. Aktuálne sme v pilotnej fáze, kedy riešenie testujeme na Slovensku, s cieľom expandovať do krajín EÚ do 2- 3 rokov. Našimi ďalšími krajinami bude Česká republika, Rakúsko a Maďarsko možno už tento rok.