EDUCAN (EDU=Education, CAN= Child abuse and neglect – syndróm týraného a zneužívaného dieťaťa)

Nominovaní 2018

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Vzdelávanie dospelých, Rodina, Prevencia násilia

Vlastník projektu: The Sun Center

Zodpovedná osoba: Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

EDUCAN–špecializované preventívno-vzdelávacie centrum zamerané na prevenciu násilia, vzdelávanie v oblasti odbornej práce s týranými, sexuálne zneužívanými deťmi, detskými obeťami v kontexte mulitdisciplinárnej spolupráce a eliminácie sekundárnej viktimizácie- vytvorilo dva programy: Vzdelávací modul Modriny na duši I. a kreatívny, interaktívny preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá.