Divadlo bez domova

Cena v hodnote 2 000 Eur 2020

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Postihnutie, Umenie, Bezdomovectvo

Vlastník projektu: Patrik Krebs (Divadlo bez domova, štatutárny zástupca)

Zodpovedná osoba: Uršula Kovalyk

Webstránka: Odkaz na webstránku

Výzva

Divadlo bez domova spája rôzne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva pri spoločnej divadelnej práci, ktorá ich socializuje, motivuje, vzdeláva a zlepšuje ich sociálnu situáciu. Rýchle spoločenské (a klimatické) zmeny spôsobujú, že vznikajú nové sociálne vylúčené skupiny, napríklad utečenci, alebo ľudia po výkone trestu.

Myšlienka

Divadlo bez domova neustále vytvára a taký prístup (know-how), aby sa každá vylúčená osoba vedela zapojiť do divadelnej činnosti aj napriek jazykovej bariére, alebo handicapu.

Aktéri

Ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím, osoby s psychiatrickou diagnózou, utečenci, ľudia vo výkone trestu.

Dopad

Bezpečný sociálny kontakt, ľudia s telesným handicapom získali osobných asistentov, zlepšenie finančnej situácie, neformálne vzdelávanie, získali sebavedomie, motivácia a socializácia, skvalitňovanie kultúrneho života, zcitlivovanie.

Prenos

Celý know-how projektu je možné preniesť do akéhokoľvek regiónu, divadlo je univerzálnym kľúčom k spolupráci a pomoci znevýhodneným. Dôkazom je vznik divadelnej skupiny v Slovinsku, ktorej sme odovzdali náš prístup.

Ocenenie poroty

Marginalizované komunity sú často vylúčené z oblastí profesionálneho divadla a umenia. Komunita ľudí bez domova a ľudí so zdravotným postihnutím vytvorila v starom bratislavskom paláci miesto pre zmenu. Pravidelne vystupujú pre divákov v meste i v zahraničí. Herci Divadla bez domova si navzájom pomáhajú; premieňajú svoje skúsenosti na umenie, aby menili spoločenské vnímanie – takto funguje sociálna inovácia.

 

Fotografie © DBD Archive