Gamifactory

Vlastník projektu: Impact Games

Zodpovedná osoba: Jakub Žaludko, Veronika Golianová

2022

Cena v hodnote 2 000 Eur

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?

Dezinformácie? Multikulturalizmus? Klimatická zmena? Globálna pandémia? Rastúca nerovnosť? Globálna chudoba? Toto všetko sú (niekedy skutočne neviditeľné) globálne výzvy, ktorým čelíme v každodennom živote. Ako zabezpečíme, aby náš vzdelávací ekosystém na túto realitu reflektoval a prispôsobil svoje metódy tak, aby nás čo najlepšie pripravil na aktívne riešenie týchto výziev? Naša krátka odpoveď znie: pridaním hier a učenia založeného na hre do mixu. Gamifactory je rastúca knižnica vzdelávacích hier a metód, ktoré pomáhajú študentom a pedagógom riešiť dnešné výzvy.

Výzva

Kľúčovou výzvou, ktorú projekt identifikoval, je nízka úroveň kapacity sektora formálneho a neformálneho vzdelávania pri poskytovaní príležitostí študentom získať kompetencie a zručnosti 21. storočia. Bavíme sa o komeptenciách a zručnostiach ako tímová práca, riešenie problémov, etické rozhodovanie, flexibilita, adaptabilita atď. Vďaka rozhovorom a prieskumom medzi učiteľmi a vychovávateľmi sme pochopili, prečo je to tak. Neexistuje žiadne koherentné systematické usmernenie a nie sú dostupné metodické zdroje, ktoré by učiteľom pomáhali tento problém vo svojej pedagogickej praxi riešiť. V dôsledku pandémie sú dnes učitelia preťažení viac ako kedykoľvek predtým. Pre nás inovátorov je preto mimoriadne dôležité, aby sme im pomohli metódami a nástrojmi pripraviť generáciu Z a Alfa na náročnú budúcnosť. 

Myšlienka

Hry sú pravdepodobne jedným z najlepších a najatraktívnejších spôsobov pre ľudí, mladých aj starších, ako posilniť svoje zručnosti a kompetencie 21. storočia (pozri TED prednášku Jane McGonigal). Predstavte si, že by bolo viac hier vyvinutých tak, aby vyhovovali formálnemu vzdelávaciemu prostrediu. Hry, ktoré by poskytli 25 minút pútavej hrateľnosti, ponechávajúc 15-20 minút na debriefing. A to všetko v rámci štandardnej 45-minútovej vyučovacej hodiny. A to všetko v rámci štandardizovaných učebných osnov. V Impact Games sme si to nielen predstavili, ale začali budovať priestor, kde učitelia (a študenti) môžu nájsť metodické pokyny, ktoré vyhovujú týmto kritériám. A hoci naše hry navrhujeme pre formálne vzdelávanie, zároveň ich sprístupňujeme masám. Takto sme mohli zabezpečiť „workshop“ o migrácii pre 10 tisíc ľudí. 

Aktéri

Učitelia: ktorí sú priekopníkmi vo využívaní našich hier a metodík vo svojej každodennej práci so študentmi. Študenti: ktorí sú koncovými používateľmi najmä našich hier používaných v kontexte formálneho vzdelávania. Kľúčoví inštitucionálni partneri: ktorí podporujú Impact Games v našom poslaní začleniť učenie hrou do formálneho a neformálneho vzdelávania. Medzi týchto partnerov patria Ministerstvo školstva SR, SlovakAid, UNESCO, Global Education Network Europe, združenie Človek v ohrození, Nadácia Pontis a mnohí ďalší. 

Dopad

Projekt priniesol viacero pozitívnych výsledkov: 

1. dosiahli sme viac ako 10 000 hráčov Aaronovej dilemy na Google Play a App Store, 

2. získali sme ocenenie Quality in Global Education Award od Global Education Network Europe za vytvorenie a úspešné nasadenie Aaronovej dilemy v sektore formálneho vzdelávania, 

3. úspešne sme vydali kartovú hru Follow me zaoberajúcu sa dezinformáciami a hoaxmi v 4 jazykoch; hra sa už predáva aj v komerčných kníhkupectvách na Slovensku, 

4. distribuovali sme Follow me do 80 škôl na Slovensku, 

5. zrealizovali sme 10 offline a online školení o učení hrou pre viac ako 150 učiteľov, 

6. naše hry boli výboorne prijaté verejnosťou a teraz ich využívajú aj iné organizácie vo svojich vzdelávacích aktivitách. 

Prenos

Keďže projekt je založený prevažne na digitálnej technológii, všetky jeho súčasti sú prenosné do rôznych kontextov a regiónov. Všetky hry a metodické pokyny sú už publikované v Slovenskom a Anglickom jazyku (a niektorých ďalších jazykoch). To isté plánujeme urobiť so všetkými pripravovanými hrami a materiálmi a sme otvorení rozšíriť dostupnosť nových prekladov našich hier, ak bude po takých existovať dopyt. 

Ocenenie poroty

Tradičné vyučovacie metódy nie sú navrhnuté tak, aby pripravili študentov na výzvy 21. storočia; vzdelávací systém potrebuje inovácie – a to je presne to, čo Gamifactory ponúka. Projekt učí prostredníctvom hier kľúčové zručnosti, ktoré zodpovedajú realite mladých ľudí. Tieto interaktívne hry kreatívne simulujú globálne výzvy, akými dezinformácie či klimatické zmeny bezpochyby sú. Prostredníctvom zábavného a bezplatného vzdelávania o sociálnych problémoch sa Gamifactory usiluje o to, aby jej inovatívne aktivity a hry boli dostupné tam, kde sú najviac potrebné.