Red Flags Slovensko.Digital

Vlastník projektu: Slovensko.Digital

Zodpovedná osoba: Juraj Dillinger, Petra Plesníková

2022

1. cena

SK

Verejná správa

O čom to je?

IT odborníkom v Slovensko.Digital (SD) záleží, aby cena IT projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a financií EÚ, nebola predražená a výsledky boli použiteľné pre občana. Podľa metodiky Red Flags, s viac ako 50 kritériami úspešnosti projektov, sú hodnotené a zverejňované vybrané štátne IT projekty s upozornením na rizikové. Odborná verejnosť sa zapája do hodnotenia cez otvorenú diskusnú platformu. Participácia s realizátormi IT projektov, dodávateľmi a širokou verejnosťou umožňuje v prípade potreby vyvinúť tlak na realizátorov, aby vykonali potrebné korekcie a eliminuje prípadnú korupciu

Výzva

Štátne IT je komplikované, dostupných je málo zrozumiteľných informácii, ktoré sú roztrúsené po rôznych zdrojoch a úradoch. Projekt Red Flags chce priniesť štrukturovanejší prístup k hodnoteniu štátnych IT projektov s dôrazom na rizikové oblasti. Na základe svojich skúseností a skúseností širšej odbornej komunity sme preto vypracovali metodiku, ktorá sa zameriava na viac ako 50 kriitérií úspešnosti projektov. Zverejnenie hodnotení umožní zadávateľom z verejnej správy aj dodávateľom riešení urobiť potrebné korekcie a širokej verejnosti v prípade potreby vyvinúť tlak, aby projekty neboli predražené a výsledný produkt bol pre spoločnosť prínosný. 

Myšlienka

Projekt prináša pre verejnosť otvorené a transparentné hodnotenie IT projektov komunitou IT expertov. Zároveň tak prispieva ku kvalitnej a úspešnej informatizácii projektov verejnej správy prostredníctvom poukazovania na kritické miesta projektov a ich možné riziká. V neposlednom rade tento otvorený prístup počíta s participáciou realizátorov IT projektov, ako aj ich dodávateľov či participáciou širokej verejnosti, aby v prápade nutnosti bol vyvinutý tlak na prípadné opravy projektov a eliminovali možnosti korupcie. 

Aktéri

Projekt Red Flags vytvára prirodzený rámec pre participáciu budúcich používateľov a odbornej verejnosti s inštitúciami verejnej správy a ich projektovými tímami pri príprave, obstarávaní a realizácii IT projektov. Zverejňovanie hodnotení IT projektov podľa metodiky RedFlags na jednej strane upozorňuje verejnosť, kontrolné orgány štátnej správy a členov schvaľovacích komisií na riziká hodnotených IT projektov, a na druhej strane upozorňuje na chyby a nedostatky v jednotlivých fázach IT projektu pre realizačné tímy a realizátorov IT projektov. Zapojenie aktérov je na strane Slovensko.Digital zabezpečené komunikáciou na platforme Slovensko.Digital a informovanie je zabezpečené na Webovskom sídle Red Flags. Zároveň sú využívané procesy vyplývajúce z povinnosti inštitúcií verejnej správy na základe zákonov. 

Dopad

Projektom Red Flags sa zabezpečuje skvalitnenie výsledkov IT projektov verejnej správy, príjemnejšie užívateľské prostredie a znížovanie ceny nielen na realizáciu IT projektov, ale aj na financovanie ďalšej prevádzky a rozvoja IS verejnej správy.  

Prenos

Projekt Red Flags v celom rozsahu aktivít je možné realizovať nielen na úrovni IT projektov ministerstiev na celoštátnej úrovni, ale je možné ho aplikovať aj na regionálnej úrovni VÚC alebo okresov. Je ale potrebné pre jednotlivé aktivity a metodiku Red Flags prispôsobiť na lokálne podmienky. 

Ocenenie poroty

Granty by mali byť založené na odbornosti a nie na korupcii. V tomto projekte sa občianska spoločnosť stáva tzv. strážnym psom a podniká kroky v oblasti verejného obstarávania IT projektov financovaných EÚ a štátom: IT experti hodnotia, monitorujú a zverejňujú svoje zistenia o štátnych zákazkách. Red Flags Slovensko.Digital posilňuje verejný diskurz v otázkach proti korupcii a klientelizmu, a tým bojuje za spravodlivé a transparentné prideľovanie verejných zdrojov v sektore.