Výběrové řízení

KDO posuzuje žádosti?

 • Hodnotitelé z Česka, Maďarska, Rakouska a Slovenska provádí předvýběr ze všech podaných projektů.
 • Odborná porota SozialMarie rozhoduje na základě předvýběru a v konsenzu.

CO jsou hodnotící kritéria?

Hodnocení podaných projektů probíhá podle kritérií sociálních inovací soutěže SozialMarie:

1. Novost řešení

 • Představuje projekt nová řešení v sociální oblasti?
 • Formuluje projekt problémy v sociální oblasti novým způsobem?
 • Věnuje se projekt dosud opomíjeným cílovým skupinám?

2. Nový přístup k cílové skupině a její zapojení

 • Jaké jsou konkrétní a dlouhodobě udržitelné přínosy projektu pro danou cílovou skupinu?
 • Umožňuje projekt naplnění potenciálu cílové skupiny?
 • Jak je cílová skupina zapojena do projektu?
 • Zlepšuje se díky projektu společenské hodnocení cílové skupiny?

3. Novost způsobu realizace - účinnost

 • Je realizace projektu objevná, tvůrčí a odvážná?
 • Jaké jsou identifikovatelné účinky a přínosy sociální inovace?
 • Reaguje inovace na měnící se potřeby a podmínky, např. cílové skupiny, identifikovaných problémů, širšího kontextu?
 • Spolupracují při inovačním řešení různé disciplíny, kompetence a profesní skupiny?

4. Působení navenek – inovace jako příklad či vzor

 • Je inovace začleněna do místního a regionálního prostředí?
 • Podporuje projekt dialog a spolupráci mezi organizacemi nebo institucemi?
 • Zajímají se o projekt, inovaci jiné organizace, média, sponzoři, politici?
 • Komunikuje projekt s vnějšími subjekty novým způsobem?

První tři kritéria mají oproti čtvrtému kritériu dvakrát tak velkou váhu.

JAK probíhá hodnocení projektů přihlášených do soutěže?

 • Přihlášky do soutěže jsou nahlíženy s ohledem na podmínky účasti.
 • Hodnotitelé z Česka, Maďarska, Rakouska a ze Slovenska provádí společně s koordinátorkou poroty předvýběr ze všech přihlášených projektů. Ten pak předávají odborné porotě.
 • Každý člen poroty může do předvýběru dodatečně zařadit maximálně dva projekty další, nebo jeden z předvýběru vyškrtnout a nahradit jej vlastní volbou.
 • Výsledkem této první fáze je maximálně 42 nominovaných projektů.
 • Nominace SozialMarie jsou oznámeny vždy na začátku března. Informaci o udělení nominace projekt využívá pro své propagační účely a práci s veřejností.
 • V průběhu hodnocení přihlášených projektů dochází podle potřeby k jejich v místě jejich působení.
 • Odborná porota SozialMarie se při dvou jednání rozhoduje pro 15 vítězných projektů.
 • Laureáti jsou vyhlašováni každoročně 1. května v rámci veřejného slavnostního udílení cen ve Vídni.