Merila za socialne inovacije

SozialMarie je nagrada za uspešno izvedene inovativne socialne projekte. Ocena prijavljenih projektov temelji na merilih SozialMarie za socialne inovacije:

 

Inovativnost projektne ideje – Novost: na določenem področju ali določeni lokaciji

 • Ali se projekt ukvarja z novimi socialnimi izzivi?
 • Ali projekt uporablja nove socialne rešitve?
 • Ali se projekt ukvarja s ciljnimi skupinami ali temami, ki so bile do sedaj deležne premalo pozornosti?
 • Ali je nosilec projekta (organizacija, podjetje, javni organ, posameznik) na novo vključen v področje socialnih inovacij?

 

Inovativnost pri dostopu do ciljnih skupin – Vključenost: pasivna, aktivna ali neodvisna

 • Ali je ciljna skupina vključena v projekt ali so člani ciljne skupine, ki jo projekt zadeva, sami razvili projekt?
 • Kakšne so konkretne in trajnostne koristi projekta za ciljno skupino?
 • Ali projekt spodbuja potenciale ciljne skupine?
 • Ali projekt prispeva k socialni prepoznavnosti ciljne skupine?

 

Inovativnost pri izvedbi – Vpliv: kvantitativni, kvalitativni

 • Ali je izvedba projektne ideje domiselna, ustvarjalna, iznajdljiva in pogumna?
 • Kako učinkovite so socialne inovacije, kakšne rezultate in učinke lahko opazimo pri kom?
 • Ali se projekt odziva na spreminjajoče se zahteve, na primer v ciljni skupini, probleme, okvirne pogoje?
 • Ali obstaja sodelovanje med različnimi (poklicnimi) skupinami z različnimi kompetencami ali znanstvenim strokovnim znanjem?

 

Inovativnost v javnem dojemanju – Primer dobre prakse: neposreden ali posreden

 • Ali je projekt povezan z drugimi organizacijami, podjetji, institucijami?
 • Kako je projekt vpet v lokalno in regionalno okolje?
 • Ali druge organizacije, podjetja, sponzorje, podpornike, medije in politike zanima projekt?
 • Ali je mogoče dokazano rešitev prenesti v druge kontekste?