Kriteriji za društvenu inovaciju

SozialMarie je nagrada za uspješne društveno inovativne projekte. Prijavljeni se projekti vrednuju prema našim kriterijima za društvenu inovaciju:

 

Inovacija projektne ideje: inovativnost s obzirom na temu i s obzirom na polje provedbe

 • Je li se projekt bavi novim društvenim izazovima?
 • Primjenjuje li projekt nova rješenja društvenih problema?
 • Da li se projekt posvećuje dosad zanemarivanim ciljnim skupinama ili temama?
 • Jesu li nositelj projekta (organizacija, poduzeće, javna ustanova, privatna osoba) novi u području društvenih inovacija?

 

Inovacija u pristupu ciljnoj skupini: pasivno, aktivno ili autonomno sudjelovanje skupina u projektu

 • Na koji se način ciljna skupina uključuje u projekt? Je li ciljna skupina sama razvila projekt?
 • Koju konkretnu i trajnu korist projekt ostvaruje za ciljnu skupinu?
 • Jesu li potencijali ciljne skupine tim projektom osnaženi?
 • Je li projekt doprinosi društvenom priznanju ciljne skupine?

 

Inovacija u provedbi projekta: njegov kvantitativni i kvalitativni doseg

 • Je li primjena projektne ideje maštovita, produktivna, kreativna i hrabra?
 • U kojoj mjeri je društvena inovacija djelotvorna, koji su joj ciljevi i doseg, i s obzirom na koga?
 • Je li projekt reagira na uvijek nove potrebe koje se tiču ciljane skupine, definiranja problema, strukturnih uvjeta?
 • Je li ostvarena suradnja različitih (profesionalnih) skupina koje donose raznovrsne kompetencije ili znanstvenu ekspertizu?

 

Inovacija u djelovanju na druge: biti primjer drugima, na posredan ili neposredan način

 • Je li projekt umrežen s drugim organizacijama, poduzećima,  institucijama?
 • Na koji je način projekt uključen u svoje lokalno i regionalno okruženje?
 • Da li projekt budi zanimanje kod drugih organizacija, poduzeća, donatora, promotora, u medijima i kod političara?
 • Može li se isprobano rješenje prenijeti u druge kontekste?